Τον Μάιο 2022 τέθηκε σε ισχύ η νέα Διευκρινιστική Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/45724/1558, στην οποία διευκρινίζονται το εδάφιο ιθ της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 4067/2012 (ΝΟΚ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 4759/2020 και το άρθρο 122 του ν. 4819/2021.

Στην εγκύκλιο αναφέρει ότι στον συντελεστή δόμησης δεν προσμετρούνται τα θερμομονωτικά λιθοσώματα στο σύνολο τους εφόσον πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

Με βάση τα παραπάνω, τα YTONG blocks εναρμονίζονται πλήρως με τις απαιτήσεις του νέου κανονισμού, μπορούν να καλύψουν τις προδιαγραφές και οι τοιχοποιίες να μην προσμετρήσουν στον συντελεστή δόμησης.